บัญชีรายชื่อของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ของ   สภ.แกลง จว.ระยอง
ลำดับ
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
1
ด.ต.
คัมภีร์ เขียวสอาด
2
ด.ต.
จงตรอง ชอบยิ้มหอม
3
ด.ต.
จำเรือง พะวงศ์
4
ด.ต.
ชัยกร งามเสงี่ยม
5
ด.ต.
ชัยธวัช ดอกสร้อย
6
ด.ต.
ชัยภัทร ใจดี
7
ด.ต.
ชัยยา สมพรชัยกิจ
8
ด.ต.
ชัยรัตน์ เฉลิมโชคชัย
9
ด.ต.
ชาญ วันช่วย
10
ด.ต.
เชิดชัย เตยะวัฒน์
11
ด.ต.
ณรงค์ ไชยพรมมา
12
ด.ต.
ดลธรรม สิทธิบุศย์
13
ด.ต.
ดิเรก เหล็กเพ็ชร
14
ด.ต.
ธวัช โสภะถา
15
ด.ต.
ธีระวัฒน์ ขัติยะ
16
ด.ต.
นพดล สุขเจริญ
17
ด.ต.
นรินทร์ แนมนิล
18
ด.ต.
นิเวศ บุญเรือง
19
ด.ต.
นิสิต มุกดาสนิท
20
ด.ต.
บุญลือ สุขศิริ
21
ด.ต.
บุญส่ง บุญมา
22
ด.ต.
ประชา ผ่องสีใส
23
ด.ต.
ประโยชน์ พนมเพลิง
24
ด.ต.
ประเสริฐ บุตรดี
25
ด.ต.
ปรีชา ป้องคำ
26
ด.ต.
พรประเสริฐ เมฆอรุณ
27
ด.ต.
ภานุพงศ์ น้อยนาช
28
ด.ต.
ภูวนารถ รัตนภูมิพิพัฒน์
29
ด.ต.หญิง
มณีวรรณ บุญพิทักษ์
30
ด.ต.หญิง
เมตตา จำลอง
31
ด.ต.
เมษา เสาวคนธ์
32
ด.ต.
ยงยุทธ รสฟุ้ง
33
ด.ต.
ยอดยุทธ อินทร์เมือง
34
ด.ต.
ยิ่งศักดิ์ จันทร์ประยูร
35
ด.ต.
ยุทธชัย ใจตำมา
36
ด.ต.
ยุทธนา สง่าอินทร์
37
ด.ต.
ราชพรรดิ์ จันทศร
38
ด.ต.
วรวุทฒ์ สุวรรณเชษฐ์
39
ด.ต.
วสุพล นามนัย
40
ด.ต.
วิโรจน์ ประทุมวี
41
ด.ต.
วินิจ คำวงศ์
42
ด.ต.
วิรัตน์ สัมมานิตย์
43
ด.ต.
ศักดิ์ระพี ทับเมี่ยง
44
ด.ต.
ศุภชัย เพียรพิทักษ์
45
ด.ต.
สนธยา ภักดี
46
ด.ต.
สมบัติ พิมลสกุล
47
ด.ต.
สมบูรณ์ เครือวัลย์
48
ด.ต.
สมพงษ์ ทอนศรี
49
ด.ต.
สมพิศ หอมหวาน
50
ด.ต.
สมัย ใสโศก
51
ด.ต.
สยาม ธีรพรพันธกิจ
52
ด.ต.
สวรรค์ เกตุมาก
53
ด.ต.
สันติ พลวัน
54
ด.ต.
สุชาติ ศิริเจริญ
55
ด.ต.
สุทธิ อารอบ
56
ด.ต.
สุที อ่วมบุตร
57
ด.ต.
สุภาพ แสงดี
58
ด.ต.
สุรชาติ วัธโท
59
ด.ต.
สุรเทพ แก้วเกตุ
60
ด.ต.
สุวัฒน์ ภาโสภะ
61
ด.ต.
อดุลย์ อ้นจันทร์
62
ด.ต.
อดุลย์ มั่งคั่ง
63
ด.ต.
อนุลักษณ์ ร่อนลอยหา
64
ด.ต.
อภิบาล มากหลาย
65
ด.ต.
เอกสิทธิ์ แสวงการ
66
จ.ส.ต.
วิชิต ถนอมวงศ์
67
ส.ต.อ.
ดำรง คุณสวัสดิ์
68
ส.ต.อ.
เมธี ทองนาเมือง
69
ส.ต.อ.
ปิยะนันท์ หน่อแก้ว
70
ส.ต.อ.หญิง เพ็ญวดี
พิริยะวณิชย์
71
ส.ต.อ.
กมล งานดี
72
ส.ต.ต.
อนุพงศ์ จิตร์พิมาย
73
ส.ต.ต.
ภควัฒน์ สงสม
74
ส.ต.ต.
ธนากรณ์ ธิการ
75
ส.ต.ต.
เอกนรินทร์ ทิพย์เสภา
76
ส.ต.ต.
เดชนันท์ กองสุข
77
ส.ต.ต.
รัชภูมิ มีอุดร

 

 

 
 
 

268/2 ซ.แหลมยาง   ถ.สุขุมวิท  อ.แกลง  จ.ระยอง   21110
โทร. 038-671111   ,  671522